1. Vispārīgie noteikumi platformas lietotājiem

Atvērto datu platformas www.okredo.com (turpmāk tekstā – “Okredo”) vispārīgās politikas noteikumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) ir paredzēti, lai noteiktu kārtību, kā “Okredo” sniegto informāciju vajadzētu izmantot un kā šo informāciju nogādāt “Okredo” platformā un atjaunināt. Šie noteikumi attiecas uz visiem “Okredo” lietotājiem.

 • “Okredo” sniedz visus nepieciešamos atvērtos datus, lai novērtētu juridiskās personas. Ekspertu radītie risinājumi ir bezmaksas – automātiski aprēķināts kredītlimits, kredītreitings, uzņēmuma vērtība, finanšu koeficienti.
 • “Okredo” sniegto datu pārzinis ir UAB “Okredo”.
 • Lietotājs izlemj, kāda līmeņa informācija un konts viņam ir nepieciešams (kļūstot par reģistrētu lietotāju vai nekļūstot).
 • “Okredo” lietotājs piekrīt, ka “Okredo” var ar viņu sazināties, izmantojot lietotāja iesniegto kontaktinformāciju, nosūtīt informatīvu ziņojumu vai iepazīstināt ar jauniem pakalpojumiem.
 • “Okredo” lietotājs izmanto “Okredo” datus tikai leģitīmām interesēm.
 • Tie, kas sniedz “Okredo” kontaktinformāciju, ir atbildīgi par tās precizitāti un piekrīt, ka šī informācija tiks izpausta sabiedrībai.
 • “Okredo” sniegtie dati tiek iegūti no oficiāliem un pārbaudītiem avotiem: Valsts uzņēmumu reģistru centra, Valsts nodokļu inspekcijas, Valsts sociālās apdrošināšanas fonda “SODRA”, UAB “Scorify” un citiem.
 • “Okredo” atbildība ir pārliecināties, ka iegūtie, glabātie un platformā sniegtie dati atbilst datiem, ko nodrošina pirmējais datu avots.
 • Lietotājam “Okredo” dati jāizmanto personīgām vajadzībām. Ir aizliegts “Okredo” sniegtos datus izmantot, lai veidotu citas datu sistēmas vai platformas un sniegtu datus trešajām pusēm.
 • “Okredo” sniegtos datus aizliegts kopēt vai citādi publiski izplatīt bez “Okredo” īpašnieka rakstiskas atļaujas. Ja lietotājs pārkāpj šos datu izmantošanas Noteikumus, “Okredo” ir tiesības bloķēt šo lietotāju un IP adresi, no kuras lietotājs pievienojās “Okredo”.
 • Lietotājs piekrīt atlīdzināt “Okredo” visus zaudējumus, kas radušies, nelikumīgi izmantojot “Okredo” platformu un pakalpojumus un neievērojot šos Noteikumus.
 • Visi “Okredo” pakalpojumu nosaukumi, logotipi un prečzīmes pieder “Okredo” vai tā filiālēm / meitasuzņēmumiem – tos drīkst izmantot tikai ar iepriekšēju “Okredo” atļauju.
 • Visi teksti, grafiki, ikonas, programmatūras utt., pieder “Okredo” vai “Okredo” partneriem – tos aizsargā autortiesību likums un citi saistītie likumi.
 • Neatļauta “Okredo” pakalpojumu vai to daļu kopēšana, izplatīšana vai publiska piedāvāšana ir autortiesību likumu pārkāpums, par kuru var piemērot kriminālu vai civiltiesisku atbildību un sodu.
 • Lietotājam jāglabā savs lietotājvārds un parole noslēpumā, to nedrīkst izpaust citiem. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņa lietotājvārdu un paroli.
 • Lietotājam nekavējoties jāpaziņo “Okredo”, ja lietotājvārds vai parole izmantota nelikumīgi.
 • “Okredo” patur tiesības jebkurā laikā nodot savas tiesības un pienākumus trešajām pusēm, iepriekš nesaņemot lietotāja piekrišanu.
 • “Okredo” patur tiesības slēgt lietotāja kontu, ja tas nav bijis aktīvs ilgāk par 12 mēnešiem.
 • Šie Noteikumi var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Noteikumus pārskata vismaz vienu reizi gadā vai tad, kad “Okredo” sāk sniegt papildu informāciju vai pakalpojumus, kā arī tad, ja mainās uz informācijas sniegšanu attiecināmie normatīvie akti.
 • 2. Debitora datu nodošana atklātībai

  1. “Okredo” platformā drīkst publicēt tikai juridisko personu parādus.

  2. Uzņēmuma vadītājam, kurš “Okredo” platformā vēlas publicēt informāciju par debitoru, jāapliecina sava identitāte elektroniski vai noslēdzot rakstisku vienošanos.

  3. Neidentificētām personām aizliegts “Okredo” platformā izpaust informāciju par debitoriem.

  4. Uzņēmums (turpmāk tekstā “Kreditors”), kurš vēlas nodot atklātībai informāciju par debitoru “Okredo” platformā, nodrošina izpausto datu pareizumu. Tas nozīmē, ka saistībā ar informāciju par parādu nenotiek tiesas procesi, un, ja nepieciešams, šo informāciju var apstiprināt ar dokumentiem, kas pierāda parāda esamību.

  5. Strīdu vai sūdzības gadījumā “Okredo” platformas īpašniekam UAB “Okredo” (turpmāk tekstā “Okredo”) ir tiesības pieprasīt, lai Kreditors saprātīgā laika periodā iesniedz dokumentus, kas pierāda parāda faktu.

  6. “Okredo” neuzņemas nekādu atbildību par “Okredo” platformā izpausto informāciju par parādu, kas neatbilst patiesajai informācijai par kavēto maksājumu.

  7. Kreditors nodod atklātībā informāciju par saviem debitoriem, ievērojot “Okredo” apstiprināto standarta kārtību.

  8. Atklātībā nodotā informācija par debitoru ietver: debitora uzņēmuma nosaukumu un uzņēmuma kodu, datumu, kurā parāds radās un tika apmaksāts, parāda summa un veids.

  9. Ja “Okredo” maina savu kārtību, kā tiek nodota atklātībai informācija par debitoriem, “Okredo” par šīm izmaiņām paziņo platformā.

  10. Kreditors, kurš ir nodevis atklātībā datus “Okredo” platformā, ir pilnībā atbildīgs par trešo pušu ciestajiem zaudējumiem, kas radušies tādēļ, ka Kreditors iesniedzis neprecīzu un / vai nepareizu informāciju “Okredo” platformā, vai ja Kreditors nav laikus paziņojis “Okredo” par nepieciešamību dzēst datus “Okredo” platformā.

  11. “Okredo” ir tiesības izmantot izpausto informāciju par parādiem savā komercdarbībā.

  12. Kreditoram jānodrošina tas, ka informācija par debitoru tiek atjaunināta godīgi un laikus.

  13. Kreditors apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā atbildēt uz “Okredo” jautājumiem saistībā ar “Okredo” platformā reģistrētas personas pieprasījumu vai sūdzību par iesniegto datu patiesumu, pilnīgumu un precizitāti. Ja Kreditors neatbild norādītajā laikā, var tikt atlikta attiecīgo datu apstrāde, izņemot glabāšanu, līdz šie dati tiek papildināti vai laboti.

  3. Noslēguma noteikumi

 • Lietotājiem un apmeklētājiem, kuri nepiekrīt šiem Noteikumiem, jāaizver “Okredo” un viņi nedrīkst izmantot “Okredo” sniegtos pakalpojumus / informāciju. Uzskatāms, ka personas, kuras izmanto “Okredo” sniegtos pakalpojumus / informāciju, ir piekritušas šiem Noteikumiem un rīkojas saskaņā ar tiem.
 • Šie noteikumi ir apstiprināti 2020. gada 5. oktobrī.
 • Ja rodas jautājumi par datu kvalitāti, atjaunināšanu vai citi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums [email protected].
 • Visas prasības, ierosinājumus, sūdzības, paziņojumus pieņem [email protected].