Finansinių terminų žodynas

Ilgalaikis turtas (Non-current assets, long-term assets, fixed assets)  

tai visas kitas turtas, kuris neatitinka trumpalaikio turto apibrėžimo. Jis nėra skirtas parduoti arba suvartoti per vieną ataskaitinį laikotarpį, bet numatomas naudoti įmonės gamybos, prekybos ar kitokioje veikloje ir uždirbti pajamas ilgiau nei vienerius finansinius metus. Ilgalaikį turtą sudaro materialusis ir nematerialusis turtas, finansinis turtas bei kitas ilgalaikis turtas. 

Nematerialusis turtas (Intangible assets)  

tai atskiras nepiniginis turtas, neturintis fizinės formos, kuriuo įmonė disponuoja, ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos, o šio turto savikaina gali būti patikimai įvertinta. Nematerialiojo turto pavyzdžiai gali būti prekių ženklai, patentai ir licencijos, autorių ir gretutinės teisės, teisė demonstruoti kino filmus, plėtros darbai, kompiuterių programos, prestižas. 

Prestižas (Goodwill)  

būsima ekonominė nauda, kurią tikimasi gauti iš turto, kurio neįmanoma atskirai identifikuoti ir atskirai pripažinti.  

Ilgalaikis materialusis turtas (Tangible assets, property, plant and equipment) 

fizinę formą turintis turtas, kuris naudojamas prekėms gaminti, paslaugoms teikti, valdymo tikslams arba nuomai bei ketinamas naudoti ilgiau nei vieną ataskaitinį laikotarpį. Tikėtina, kad įmonė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos, o turto savikaina gali būti patikimai įvertinta. Ilgalaikiam materialiajam turtui balanse priskiriama žemė, pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas, įranga, įrengimai, transporto priemonės ir kt. 

Atidėtojo mokesčio turtas (Deferred taxes)  

yra sumos, atgautinos vėlesniais laikotarpiais už skirtumus tarp turto ir jo mokestinės bazės, ir turi būti pripažintas tik tada, kai tikėtina, jog bus gautas apmokestinamasis pelnas.  

Trumpalaikis turtas (Current assets, short-term assets) 

tai turtas, kuris atitinka bet kurį iš šių kriterijų: a) tikimasi jį realizuoti, ketinama parduoti arba sunaudoti įprastinio ūkio subjekto veiklos ciklo metu; b) jis laikomas visų pirma pardavimo tikslais; c) tikimasi jį realizuoti per dvylika mėnesių nuo balanso datos; d) tai yra pinigai arba pinigų ekvivalentai, išskyrus tą atvejį, kai mažiausiai dvylika mėnesių po balanso datos yra apribotas jų keitimas arba naudojimas įsipareigojimams padengti. Trumpalaikį turtą sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai, nebaigtos vykdyti sutartys, per vienerius metus gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas.  

Atsargos (Inventory) 

turtas, kuris yra a) laikomas parduoti įprastinės veiklos metu, b) yra šiuo metu gaminamas, numatant jį parduoti, c) žaliavų ir medžiagų, kurios bus sunaudotos gamybos proceso metu arba teikiant paslaugas, pavidalu. Atsargos apima prekes, nupirktas ir laikomas ketinant jas perparduoti, taip pat žemę ir kitą nekilnojamąjį turtą, skirtą perparduoti. Atsargos taip pat apima ūkio subjekto pagamintą arba tebegaminamą produkciją, be to, žaliavas ir kitokias medžiagas, laikomas ketinant jas panaudoti gamyboje. Paslaugų teikėjo atveju atsargos apima tas išlaidas, už kurias ūkio subjektas dar nėra pripažinęs susijusių pajamų. 

Per vienerius metus gautinos sumos (Amounts receivable within one year) 

visi trečiųjų asmenų įsiskolinimai įmonei, nepriklausomai nuo įsiskolinimo pobūdžio ir šaltinio, padengtini ne vėliau kaip einančiais po ataskaitinių metais. Šiame straipsnyje taip pat parodoma ilgalaikių skolų įmonei dalis, kuri turi būti padengta ne vėliau kaip per einančius po ataskaitinių metus. Visos gautinos sumos balanse parodomos jų grynąja verte, t.y. atskaičius beviltiškų įsiskolinimų dalį. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro pirkėjų įsiskolinimas, dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos ir kitos gautinos sumos 

Pirkėjų įsiskolinimas (Accounts receivable) 

tai įsiskolinimai įmonei už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, už kurias buvo išrašytos sąskaitos.  

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Cash and cash equivalents)  

tai pinigai kasoje, sąskaitose ir indėliai iki pareikalavimo bei trumpalaikės labai likvidžios investicijos, kurios gali būti lengvai iškeičiamos į aiškias pinigų sumas ir kurioms būdinga nereikšminga vertės pasikeitimo rizika.  

Turtas (Total assets)  

tai įmonės kontroliuojami ištekliai, turintys kainą arba vertę, kurią galima patikimai nustatyti, gauti iš praėjusių laikotarpių įvykių arba tie, iš kurių įmonė tikisi gauti ekonominės naudos ateityje. Turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį, apjungiant sumas, kurios turi būti atgautos per laikotarpį, ne ilgesnį negu dvylika mėnesių nuo balanso datos, ir sumas, kurias tikimasi atgauti vėliau negu po dvylikos mėnesių nuo balanso datos.  

Nuosavas kapitalas (Equity) 

tai turto dalis, likusi iš ūkio subjekto turto atėmus visus įsipareigojimus. Nuosavą kapitalą sudaro kapitalas (įstatinis (pasirašytasis), pasirašytasis neapmokėtas kapitalas, akcijų priedai bei savos akcijos), perkainojimo rezervas bei privalomasis, savoms akcijoms įsigyti, ir kiti rezervai, o taip pat nepaskirstytasis pelnas.  

Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas (Subscribed capital, statutory capital) 

įmonės įstatuose nurodytas ir akcininkų (savininkų) įneštas bei dar neįneštas, tačiau jau pareikalautas įnešti (įdėti), turtas, kad įmonė galėtų pradėti ir tęsti veiklą, išreiškiamas pasirašytų akcijų nominaliųjų verčių suma. 

Savos akcijos (Treasury stock) 

įmonės nuosavybės priemonės, kurias yra įsigijusi pati įmonė ar kiti jos konsoliduotos grupės nariai. 

Akcijų priedai (Additional paid-in capital) 

tai nominalios vertės perviršis arba suma, lygi skirtumui tarp akcijų nominaliosios vertės ir jų emisijos kainos (t.y., kainos, kuria buvo vykdomas pirminis ar papildomas akcijų pardavimas investuotojams).  

Akcijos rinkos kaina (Current share price) 

kaina, kurią rinkoje investuotojas moka už vieną akciją. Analizei naudojama akcijos kaina vertybinių popierių biržoje. 

Paprastoji akcija (Ordinary share, common stock) 

nuosavybės vertybinis popierius, antraeilis visų kitų nuosavybės priemonių klasių atžvilgiu, kuris pažymi jo savininko - akcininko dalyvavimą bendrovės kapitale ir suteikia jam teises į įmonės nuosavybę, turtą, pelną, taip pat ir teisę dalyvauti įmonės valdyme. Pagal disponavimo būdą paprastosios akcijos skirstomos į vardines (ordinary registered shares) ir pareikštines (ordinary bearer shares). 

Privilegijuotoji akcija (Preference share) 

akcija, dažniausiai nesuteikianti balsavimo teisės, bet garantuojanti savininkui teisę gauti fiksuotą dividendą, o įmonę likviduojant - jam priklausančią turto dalį. Privilegijuotoji akcija pripažįstama finansiniu įsipareigojimu arba nuosavybės priemone, įvertinant su jomis (akcijomis) siejamas teises bei nustatant, ar jos turi pagrindines finansinio įsipareigojimo ypatybes. Kai privilegijuotosios akcijos negali būti išpirktos, kaip jas tinkamai klasifikuoti, nustatoma pagal kitas jų teises. 

Perkainojimo rezervas (rezultatai) (Revaluation reserves) 

suma, kuria pasikeičia nuosavas kapitalas dėl ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto perkainojimo. 

Rezervai (Reserves) 

laikinasis (tikslinis) pelno panaudojimo apribojimas, skirtas savininkų numatytiems tikslams. Rezervai apima ir įstatymu numatytus, ir pačios įmonės savininkų nuožiūra sudarytus rezervus iš ataskaitiniais ir ankstesniaisiais metais uždirbto paskirstytinojo pelno.  

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (Retained earnings (loss), profit (loss) brought forward) 

tai ankstesniaisiais metais bei ataskaitiniu laikotarpiu uždirbtas ir sukauptas, bet dar nepaskirstytas pelnas arba per tuos laikotarpius patirti ir dar nepadengti nuostoliai.  

Dotacijos ir subsidijos (Grants and assistance (subsidies)) 

tai finansavimo priemonės, apimančios paramą, skirtą suteikti ekonominės naudos konkrečiai įmonei ar įmonių, atitinkančių tam tikrus kriterijus, grupei, o taip pat dotacijas, t.y. valstybės ir savivaldybės institucijų, tarptautinių organizacijų ir fondų bei kitų trečiųjų asmenų pervedamus išteklius įmonei, kuri praeityje atitiko ar ateityje atitiks tam tikras sąlygas, paremti. Šios dotacijos neapima tų paramos formų, kurių neįmanoma pagrįstai įvertinti ir sandorių, kurių iš įmonės normalios prekybos sandorių neįmanoma išskirti.  

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (Liabilities) 

tai dabartiniai įmonės įsipareigojimai (prievolės), atsirandantys iš praeities laikotarpių įvykių, už kuriuos ūkio subjektas privalės ateityje atsiskaityti turtu ir kurių vertę galima patikimai įvertinti. Šių prievolių (teisinių ir konstruktyvių) vykdymas nulems įmonės išteklių, atitinkančių ekonominę naudą, sunaudojimą. Įsipareigojimai apima po vienerių metų mokėtinas sumas ir ilgalaikius įsipareigojimus bei per vienerius metus mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus. 

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai (Amounts due after one year and longterm liabilities, non-current liabilities) 

visi kiti įmonės įsipareigojimai, nepriskiriami trumpalaikiams, per vienerius metus mokėtinoms sumoms ir įsipareigojimams. Tai ilgą laiką finansavimą teikiantys finansiniai įsipareigojimai (t.y. nesantys apyvartinio kapitalo, naudojamo įprastiniame ūkio subjekto veiklos cikle, dalimi), už kuriuos neprivaloma atsiskaityti per dvylika mėnesių nuo balanso datos. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai apima finansines skolas, skolas tiekėjams, gautus išankstinius apmokėjimus, atidėjinius, atidėtojo mokesčio įsipareigojimą ir kitus.  

Finansinės skolos (Debt) 

tai finansiniai įsipareigojimai, apimantys sutartinius įsipareigojimus: a) perduoti grynuosius pinigus (bei pinigų ekvivalentus) ar kitą finansinį turtą kitam ūkio subjektui, b) pasikeisti finansinėmis priemonėmis ar finansiniais įsipareigojimais su kitu ūkio subjektu tokiomis sąlygomis, kurios yra potencialiai nepalankios šiam ūkio subjektui. Arba tai finansiniai įsipareigojimai, apimantys sutartis, kurios bus ar gali būti vykdomos paties ūkio subjekto nuosavybės priemonėmis ir yra: a) neišvestinė priemonė, už kurią ūkio subjektas yra arba gali būti įsipareigojęs perduoti kintamą jo paties nuosavybės priemonių skaičių, b) išvestinė priemonė, už kurią bus ar gali būti atsiskaitoma kitokiu būdu, negu keičiant fiksuotą pinigų sumą ar kitą finansinį turtą. Finansinių įsipareigojimų, reiškiančių sutartinę prievolę ateityje perduoti grynuosius pinigus, pavyzdžiai yra apmokėtini vekseliai, mokėtinos paskolos, apmokėtinos obligacijos, konvertuojamosios obligacijos iki jų pavertimo paprastosiomis akcijomis, tačiau jie neapima mokėtinų prekybos skolų. Balanse finansinės skolos skirstomos į ilgalaikes ir trumpalaikes. Ilgalaikės finansinės skolos, susietos su terminu, apima lizingo (finansinės nuomos) ar panašius įsipareigojimus, skolas kredito įstaigoms (gautas ilgalaikes paskolas) ir kitas finansines skolas. Trumpalaikės finansinės skolos – tai susietos su terminu skolos kredito įstaigoms ir kitos finansinės skolos. 

Atidėjiniai (Provisions) 

neapibrėžto laiko ar sumos įsipareigojimas, kai: a) įmonė turi dabartinę prievolę (teisinę arba konstruktyvią) dėl praeities įvykio, b) tikėtina, kad ekonominę naudą teikiančių išteklių išmokos bus reikalingos prievolei įvykdyti bei c) gali būti pakankamai (tiksliai įvertinta) prievolės suma. Atidėjiniai nustatomi skaičiavimo būdu, naudojant įvertinimus, atsižvelgiant į riziką ir neapibrėžtumus, bei pripažįstami kaip ilgalaikiai ir kaip trumpalaikiai įsipareigojimai. Atidėjinių pavyzdžiai gali būti įmonės restruktūrizavimo išlaidoms kompensuoti, tiekėjų garantijos, baudos ar aplinkos sutvarkymo išlaidos, jei jai buvo padaryta žala, naftos gavybos įmonės ar atominės jėgainės uždarymo išlaidų suma, kurios pakaktų, kad ta įmonė įvykdytų prievolę, atlygindama padarytą žalą.  

Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas (Deffered taxes liability) 

tai įsipareigojimas mokėti būsimaisiais laikotarpiais atsirandančius pelno mokesčius. 

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (Amounts due within one year and short-term liabilities, current liabilities) 

įsipareigojimas, atitinkantis bet kurį iš šių kriterijų: a) už jį tikimasi atsiskaityti įprastinio ūkio subjekto veiklos ciklo metu, b) jis laikomas visų pirma su tikslu jį parduoti, c) už jį turi būti atsiskaityta per dvylika mėnesių po balanso datos, d) ūkio subjektas neturi besąlyginės teisės nukelti atsiskaitymo už įsipareigojimą mažiausiai dvylika mėnesių po balanso datos. Įsipareigojimai, kurie yra įprastiniame ūkio subjekto veiklos cikle naudojamo apyvartinio kapitalo dalis (pvz., mokėtinos verslo sumos, kai kurios kaupimo sumos darbuotojams ir kitos veiklos sąnaudos), net jei jie turi būti įvykdyti po dvylikos mėnesių nuo balanso datos, taip pat priskiriami trumpalaikiams įsipareigojimams. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai apima ilgalaikių skolų einamųjų metų dalį, finansines skolas, skolas tiekėjams, gautus išankstinius apmokėjimus, pelno mokesčio įsipareigojimus, su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus, atidėjinius ir kitus. 

Skolos tiekėjams (Trade payables, accountspayable) 

tai prekybos skolos arba įsipareigojimai, sumokėti už gautas prekes ar suteiktas paslaugas, už kurias buvo išrašytos sąskaitos ar buvo tiesiogiai susitarta su tiekėju. Skolos tiekėjams gali būti pripažįstamos kaip ilgalaikiai ir kaip trumpalaikiai įsipareigojimai. 

Pardavimo pajamos (Sales)  

ekonominės naudos padidėjimas dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo per ataskaitinį laikotarpį, pasireiškiantis įmonės turto padidėjimu arba įsipareigojimų sumažėjimu, kai dėl to padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus akcininkų įnašus. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant j pinigų gavimą. Pardavimo pajamų straipsnyje turi būti pateikiamos grynosios pardavimo pajamos, įvertintos tikrąja verte.  

Pardavimo savikaina (Cost of sales) 

tai per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtos išlaidos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms ir parduotoms prekėms, pasireiškiančios ekonominės naudos sumažėjimu per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja nuosavas kapitalas, išskyrus tiesioginį jo mažinimą. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant j pinigų išleidimo laiką. Pardavimo savikainos straipsnyje turi būti pateikiama grynoji pardavimo savikaina. 

Palūkanos (Interest) 

tai skolinimosi sąnaudos, apimančios per ataskaitinį laikotarpį susikaupusias banko sąskaitos pereikvojimo, ilgalaikio ir trumpalaikio skolinimosi palūkanas bei paskolai gauti padarytų išlaidų sąnaudomis pripažintą dalį, vertybinių popierių, susijusių su skolomis, išleidimo sąnaudomis pripažintą dalį, o taip pat kapitalizuotas palūkanas. Pelno (nuostolių) ataskaitoje palūkanos pateikiamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų sudėtyje. 

Grynasis pelnas (nuostoliai) (Net profit (loss)) 

suma, kuri pateikiama atskiroje pelno (nuostolių) ataskaitos eilutėje, apibendrinančioje visus per ataskaitinį laikotarpį pripažintų pajamų ir sąnaudų straipsnius, ir parodanti ekonominės naudos padidėjimą (sumažėjimą).  

Mažumos dalis (Minority interest) 

dukterinės įmonės veiklos rezultato ar grynojo turto dalis, priskirtina dalims, kurių patronuojanti įmonė nevaldo nei tiesiogiai, nei netiesiogiai per dukterines įmones. Patronuojanti įmonė – tai įmonė, turinti vieną ar daugiau dukterinių įmonių. Balanse mažumos dalis pateikiama atskirai nuosavo kapitalo sudėtyje, kai bendrovė valdo ne 100% dukterinių įmonių akcijų. 

Dividendai (Dividends) 

pelno dalis, paskirta nuosavybės vertybinių popierių savininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių nuosavybės vertybinių popierių nominaliai vertei pagal vertybinių popierių klasę (arba tam tikros klasės nuosavybės vertybinių popierių nominaliai vertei). 

NAUJIENOS!Tarptautinės sankcijos – partneris Ondato užtikrins aukštesnę paslaugos kokybę už mažesnę kainą (1 kreditas).|EUROPEAN BUSINESS MASTER 2024 jau startavo. Šis įvertinimas - tai ilgamečio ir sėkmingo verslo standartas.|Jau turite unikalią galimybę nemokamai viešinti Baltijos šalių bei Lenkijos įmonių skolų duomenis.
ĮDOMU!Šiais metais finansines ataskaitas įmonės teikia aktyviau – jau virš 117 000 įmonių pateikė 2023 metų duomenis.