Šioje Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų valdytojas: UAB „OKREDO“, juridinio asmens kodas 304106783, adresas V. Gerulaičio g. 10, Vilnius, (toliau – Bendrovė, Duomenų valdytojas arba Mes).

Kam skirta ši privatumo politika?

Mes rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Todėl, siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informavimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, skelbiame šią privatumo politiką (toliau – Politika).

Šioje Politikoje aprašome, kuriuos Jūsų asmens duomenis mes renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome, kai naudojatės Mūsų teikiamomis paslaugomis; ir (ar) atvirų duomenų platforma www.okredo.lt (toliau – OKREDO platforma), lankotės mūsų socialinių tinkų (Facebook, Linkedin) paskyrose ar kitais būdais susisiekiant su Mumis. Šioje Politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus. Todėl būtinai skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su Mumis nurodytais kontaktais. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog pasiliekame teisę ateityje šią Politiką pakeisti. Apie pasikeitimus papildomai informuojami nebūsite, todėl skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.

Pagrindinės sąvokos ir tvarkymo principai.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Jumis, kai Jūsų tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (kaip pvz., vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

Kaip Mes saugome Jūsų asmens duomenis?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Mes taikome tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.

Šiuo atveju, Mes užtikriname griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų, todėl prieigą prie jų suteikiame tik tiems darbuotojams, kuriems Jūsų asmens duomenys yra reikalingi darbo funkcijoms atlikti bei stebime kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Prieiga prie asmens duomenų užtikrinama naudojant atitinkamo lygio slaptažodžius ir sudarant konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų.

Pažymime, kad Visi Bendrovės darbuotojai, kurie turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų yra supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei privalo užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

Išorinės nuorodos OKREDO platformoje.

OKREDO platformoje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose pateikiama Jums aktuali ar įdomi informacija. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šiose svetainėse pateikiama informacija ir (ar) teikiamos paslaugos nėra susijusios su Mumis. Todėl, mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šiose svetainėse teikiamas paslaugas ir (ar) tvarkomus asmens duomenis. Atkreipiame dėmesį, jog perėjus iš OKREDO platformos į išorines, trečiųjų asmenų valdomas svetaines, peržiūrėtumėte šių konkrečiai šių svetainių privatumo politikas ir susipažintumėte su asmens duomenų tvarkymu jose.

Kokiais tikslais ir kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

Bendrovė, Jūsų asmens duomenis tvarko siekiant įgyvendinti šiuos tikslus:

1. Viešos informacijos apie Juridinius asmenis administravimas, visuomenės informavimo tikslu:

 • Bendros (viešo pobūdžio) informacijos apie juridinius asmenis skelbimas OKREDO platformoje (įskaitant juridinių asmenų vadovo asmens duomenis).

2. Paklausimų administravimo tikslu (t. y. Jūsų prašymų, skundų, pretenzijų nagrinėjimas):

3. Tiesioginės rinkodaros tikslu:

 • Naujienlaiškio užsakymas;

 • Panašių prekių ir (ar) paslaugų rinkodara;

4. Vartotojų paskyros administravimo OKREDO platformoje tikslu;

5. Informavimo paslaugų teikimo OKREDO platformoje tikslu (t. y. OKREDO produktų kūrimas bei susijusių prekių ir (ar) paslaugų teikimas);

6. Paslaugų teikimo ir (ar) aptarnavimo kokybės užtikrinimo, darbuotojų mokymo tikslu (telefoninių pokalbių įrašymas);

7. Bendrovės reprezentacijos tikslu (t. y. soc. tinklų paskyrų administravimas ir (ar) kita komunikacija viešoje erdvėje);

8. Personalo atrankos tikslu (t. y. darbuotojų paieška ir įdarbinimas).

Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą pagal aukščiau nurodytus tikslus:

 

1. Visuomenės informavimas

 • Tvarkymo teisėtumo sąlyga (-os): Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 d. f punkte nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga (t. y. Bendrovės teisėtu interesu skelbti viešo pobūdžio informaciją bei visuomenės teisėtu interesu žinoti). Papildomai nurodome, jog viešo pobūdžio informacija apie juridinius asmenis OKREDO platformoje skelbiama laikantis LR visuomenės informavimo įstatyme numatytų reikalavimų;
 • Tvarkomų asmens duomenų tipas: Bendrovė skelbia šiuos juridinių asmenų atstovų asmens duomenis: vardą, pavardę, pareigas;
 • Saugojimo terminas: Bendrovė tvarko (skelbia) tik aktualią informaciją ir aktualius asmens duomenis, todėl informacija saugomi tik tol kol ji yra aktuali ir atitinka viešuose registruose skelbiamą informaciją. Istorinė informacija yra saugoma, tik jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti;
 • Asmens duomenų gavimo šaltinis: Duomenis apie įmonės (įskaitant įmonės vadovo asmens duomenis) renkame ir atnaujiname iš oficialių bei patvirtintų šaltinių, kaip pvz., juridinių asmenų registro, ir (ar) minėtų registrų duomenų distributorių (pvz., UAB „Debesų kompiuterija“), Teismų administracijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM (Sodra), Statistikos departamento ir kitų šaltinių.

2. Paklausimų administravimas

 • Tvarkymo teisėtumo sąlyga (-os): Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, c, f punktuose pateikiamomis tvarkymo teisėtumo sąlygomis:

  • Kai duomenų subjektas naudojantis OKREDO platformoje nurodytais kontaktais pateikia užklausas dėl jį dominančių klausimų, tuomet taikomas a punktas, t. y. paklausimą pateikiantis duomenų subjektas duoda sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, siekiant atsakyti į jo pateiktą užklausą (paklausimų administravimo tikslu);

  • Kai paklausimas susijęs su duomenų subjektų pateikiamais skundais, pretenzijomis dėl galimai pažeistų Jūsų teisių ir (ar) įstatymu saugomų interesų, tuomet taikomas c arba f punktas, t. y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė; arba siekiant teisėtų Bendrovės ir (ar) trečiųjų šalių interesų (pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus);

 • Tvarkomų asmens duomenų tipas: Bendrovė tvarko duomenų subjektų (pateikusių paklausimą), asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį (kai nurodo), taip pat užklausos temą bei užklausos (žinutės), skundo ar kito paklausimo turinį;

 • Saugojimo terminas: Minėti asmens duomenys tvarkomi paklausimo nagrinėjimo ir (ar) įvykdymo laikotarpį bei saugomi neilgiau nei 30 dienų nuo paklausimo išnagrinėjimo ir (ar) įvykdymo dienos. Pažymime, kad informacija (įskaitant asmens duomenis) susijusi su skundais, gali būti saugomi iki 10 metų, jei per tą laiką skundas arba prašymas, pastaba, reikalavimas, atsiliepimas ar kitas paklausimas nebus išnagrinėtas arba tebevyks nagrinėjimas, taip pat jei asmens duomenys bus reikalingi, kad būtų apsaugoti mūsų ar trečiųjų šalių teisėti interesai, pvz., įstatyminio senaties termino arba teisinio ginčo atveju, arba jeigu skundas buvo išspręstas pasirašant taikos sutartį;

 • Asmens duomenų gavimo šaltinis: Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš duomenų subjektų, kai šie pateikia Mums paklausimą.

3. Tiesioginė rinkodara

 • Tvarkymo teisėtumo sąlyga (-os): Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, f punktuose pateikiamomis tvarkymo teisėtumo sąlygomis:

  • Kai duomenų subjektas naudojantis OKREDO platformoje suteiktomis galimybėmis (funkcionalumu) užsako Mūsų Naujienlaiškį, tuomet taikomas a punktas, t. y. Naujienlaiškį užsakęs duomenų subjektas duoda sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu;

   • Kai duomenų subjektas naudojantis OKREDO platformoje ir (ar) kitu būdu naudojasi (užsako) Bendrovės teikiamas paslaugas, tuomet taikomas f punktas, t. y. Bendrovė turi teisėtą interesą iš savo klientų gautus elektroninio pašto kontaktinius duomenis naudoti savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai (LR Elektroninių ryšių įstatymo 81 straipsnio 2 dalis).

   • Tvarkomų asmens duomenų tipas: Bendrovė tvarko šiuos duomenų subjektų asmens duomenis:

    • Kai užsakomas naujienlaiškis: el. pašto adresą;

    • Kai vykdoma panašių prekių rinkodara (pagal ERĮ 81 str. 2 d.): vardą, pavardę, el. pašto adresą ir (ar) telefono numerį;

   • Saugojimo terminas: Minėti asmens duomenys tvarkomi 1 metus, skaičiuojant nuo sutikimo gavimo ir (ar) paslaugų užsakymo dienos, tačiau ne ilgiau nei galioja sutikimas (t. y. iki sutikimo atšaukimo ir (ar) paprieštaravimo dienos).

   • Asmens duomenų gavimo šaltinis: Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš duomenų subjektų, kai šie užsisako Bendrovės naujienlaiškius ir (ar) naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

   4. Vartotojų paskyrų administravimas OKREDO platformoje

   • Tvarkymo teisėtumo sąlyga (-os): Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, f punktuose pateikiamomis tvarkymo teisėtumo sąlygomis:

    • Kai duomenų subjektas užsiregistruoja OKREDO platformoje (t. y. susikuria paskyrą), tačiau šioje paskyroje nepateikia jokių užsakymų bei nesudaro sutarčių dėl paslaugų teikimo, tuomet taikomas a punktas, t. y. duomenų subjektas registruodamasis OKREDO platformoje davė sutikimą tvarkyti jo duomenis paskyros administravimo tikslu;

    • Kai registruotas vartotojas užsako Bendrovės teikiamas paslaugas (t. y. sudaroma sutartis su duomenų subjektu), tuomet taikomas b punktas, t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį (užsakymą), kurios šalis yra duomenų subjektas;

    • Kai registruotas vartotojas atstovauja juridinį asmenį (t. y. prekes ir (ar) paslaugas užsako Juridinio asmens vardu), tuomet taikomas f punktas, t. y. Bendrovės teisėtas interesas teikti prekes ir (ar) paslaugas juridiniams asmenims bei sudaryti sutartis.

   • Tvarkomų asmens duomenų tipas: Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis:

    • Klientų (užsakovų) fizinių asmenų duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį (neprivalomas duomuo), mokėtojo duomenis (pvz., adresas, PVM kodas, mokėtojo kodas ir pan.), paslaugų naudojimo istorija (paslaugos/užsakymo ID, paslaugos pavadinimas, paslaugos suteikimo pradžios ir pabaigos data ir pan.);

    • Klientų (užsakovų) juridinių asmenų atstovų duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį (neprivalomas duomuo), pareigas ir atstovaujamos įmonės informaciją;

   • Saugojimo terminas: Minėti asmens duomenys tvarkomi sutarties (užsakymo) vykdymo laikotarpiu ir 10 metų po sutarties galiojimo pasibaigimo. Kai duomenų subjektas (t .y. registruotas OKREDO platformos vartotojas) nepateikia jokių užsakymų bei nesudaro paslaugų teikimo sutarčių, tuomet ši paskyra yra laikoma aktyvi ir joje pateikti asmens duomenys saugomi 1 metus, skaičiuojant nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros;

   • Asmens duomenų gavimo šaltinis: Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš duomenų subjektų arba juridinių asmenų atstovų, kai šie registruoja savo paskyrą OKREDO platformoje (t. y. duomenys renkami registracijos formoje).

   5. Informacinių paslaugų teikimas OKREDO platformoje (t. y. OKREDO produktų kūrimas bei susijusių prekių ir (ar) paslaugų teikimas suinteresuotiems tretiesiems asmenims);

   • Tvarkymo teisėtumo sąlyga (-os): Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkte pateikiamomis tvarkymo teisėtumo sąlygomis:

    • Bendrovė kuriant juridinių asmenų ataskaitas, vertinimo modelius ir (ar) kitus produktus, kurių pagalba suinteresuoti asmenys gali įsivertinti Lietuvoje registruotų juridinių asmenų patikimumą, kreditingumą (mokumą), vykdyti skolų išieškojimą, įmonių monitoringą, klientų atranką bei pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją, tvarko Lietuvoje registruotų juridinių asmenų atstovų (t. y. vadovų, savininkų, vienintelių akcininkų) asmens duomenis, vadovaujantis savo teisėtu interesu kurti šiuos produktus bei teikti minėtas prekes ir (ar) paslaugas suinteresuotiems tretiesiems asmenimis (Bendrovės klientams) bei suinteresuotų trečiųjų asmenų teisėtu interesu žinoti ir (ar) priimti pagrįstus ir informuotus sprendimus, susijusius su jiems aktualiu klausimu (pvz., vertinant potencialius verslo partnerius, būsimus ar esamus darbdavius, paslaugų tiekėjus ir (ar) skolininkus).

   • Tvarkomų asmens duomenų tipas: Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis:;

    • Lietuvos Respublikoje registruotų juridinių asmenų atstovų (t. y. vadovų, savininkų, vienintelių akcininkų) asmens duomenis: vardas, pavardė, unikalus identifikatorius*, gimimo metai, duomenis apie atstovo statusą (pvz., vadovavimo pradžios, pabaigos data ir pan.), taip pat informaciją apie šiuo asmeniu susijusias įmones (pvz., juridinio asmens pavadinimas, kodas bei kiti juridinių asmenų registro (JAR) išrašuose pateikiami juridinio asmens duomenys (įskaitant juridinių asmenų atstovų asmens duomenis);

   • Saugojimo terminas: Juridinių asmenų registro išrašų duomenys (įskaitant atstovo asmens duomenis) tvarkomi visą juridinio asmens gyvavimo laikotarpį. Konkrečių juridinių asmenų atžvilgiu sukurti produktai (pvz., įvairios ataskaitos) yra rengiami ir teikiami pagal konkretų Bendrovės kliento užsakymą bei šių ataskaitų turinys yra tvarkomas (saugomas) OKREDO platformoje visą kliento paskyros galiojimo laikotarpį, tačiau ne ilgiau nei 10 metų.

   • Asmens duomenų gavimo šaltinis: Duomenis apie juridinius asmenis (įskaitant juridinio asmens atstovo asmens duomenis) renkame ir atnaujiname iš oficialių bei patvirtintų šaltinių, kaip pvz., juridinių asmenų registro, ir (ar) minėtų registrų duomenų distributorių (pvz., UAB „Debesų kompiuterija“), Teismų administracijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM (Sodra), Statistikos departamento ir kitų šaltinių.

   *Unikalus identifikatorius yra Bendrovės individualiai, kiekvienam juridinio asmens atstovui (t. y. vadovui, savininkui, vieninteliam akcininkui) sukuriamas ir OKREDO platformoje suteikiamas kodas, skirtas konkretaus fizinio asmens identifikavimui bei naudojamas unikalaus asmens priskyrimui prie konkrečių su juo susijusių juridinių asmenų. Minėtas unikalus identifikatorius yra suteikiamas ir naudojamas kaip asmens kodo alternatyva (t. y. Bendrovės sistemose iš JAR gautą juridinio asmens atstovo asmens kodą pakeičiant unikaliu identifikatoriumi (RID)). Tokiu būdu, Bendrovė įgyvendina duomenų kiekio mažinimo principą bei gali netvarkant subjekto asmens kodo tinkamai identifikuoti konkretų subjektą bei užtikrinti, jog minėtų produktų kūrimui bus naudojami tikslūs duomenys.

   6. Telefoninių pokalbių įrašymas (t. y. paslaugų teikimo ir (ar) aptarnavimo kokybės užtikrinimas, darbuotojų mokymas);

   • Tvarkymo teisėtumo sąlyga (-os): Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punkte pateikiamomis tvarkymo teisėtumo sąlygomis:

    • Kai duomenų subjektas skambina Bendrovei telefonu bei pradėdamas pokalbį duoda sutikimą, kad Bendrovė galėtų vykdyti šio pokalbio įrašymą nurodytais tikslais.

   • Tvarkomų asmens duomenų tipas: Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis:

    • Skambinančiojo telefono numeris, pokalbio įrašas (įskaitant turinį), techniniai įrašo duomenys (pvz., laikas, data ir pan.).

   • Saugojimo terminas: Telefoninių pokalbių įrašai saugomi 1 savaitę, skaičiuojant nuo pokalbio užfiksavimo dienos. Pokalbių įrašai, kuriuose yra užfiksuotos tam tikros aplinkybės, kaip įrodymai gali būti saugomi tiek, kiek numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

   • Asmens duomenų gavimo šaltinis: Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš duomenų subjektų, kai šie skambina Bendrovės telefono numeriais.

   7. Bendrovės reprezentacija

   • Tvarkymo teisėtumo sąlyga (-os): Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, f punktuose pateikiamomis tvarkymo teisėtumo sąlygomis:

    • Kai duomenų subjektas naudojantis socialiniais tinklais su Mumis komunikuoja ir (ar) lankosi Mūsų administruojamose paskyrose, tuomet taikomas a punktas, t. y. komunikaciją pateikiantis duomenų subjektas duoda sutikimą tvarkyti jo pateikiamus asmens duomenis;

    • Bendrovės minėtuose socialiniuose tinkluose administruojamos paskyros (įskaitant asmens duomenis) tvarkomos, vadovaujantis f punktu, t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų (t. y. siekiant tinkamos Bendrovės reprezentacijos, komunikacijos bei reklamos viešojoje erdvėje).

   • Tvarkomų asmens duomenų tipas: Bendrovė tvarko administruojamose paskyrose pateikiamus socialinių tinklų naudotojų asmens duomenis: vardą, pavardę (pavadinimą); informacija apie komunikaciją paskyroje („patinka“, „sekti“, „komentuoti“, „dalintis“ ar kt.); nuotraukas (profilio ir (ar) kuriose pažymėta Bendrovė); atsiųstas pranešimas; informacija apie pranešimą (žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, susirašinėjimo istoriją ar kt.); informaciją apie dalyvavimą Bendrovės organizuojamuose renginiuose ir (ar) žaidimuose (dalyvavimą, nedalyvavimą, susidomėjimą, žaidimo taisyklių įvykdymą ar kt.); informaciją apie Bendrovės įvertinimą (įvertinimo balas, atsiliepimas ar kt.);

   • Saugojimo terminas: Duomenys saugomi minėtų socialinių tinklų platformose, ne ilgiau negu galioja duomenų subjekto sutikimas (t. y. iki pateiktų asmens duomenų ištrynimo / panaikinimo iš paskyros ir (ar) platformos). Atkreipiame dėmesį, kad konkrečius duomenų saugojimo terminus, kaip platformos valdytojas nustato socialinio tinklo valdytojas. Tuo atveju, kai Bendrovė naudoja šiuo tikslu surinktus asmens duomenis kitais tikslais, šiems duomenimis taikomi kiti saugojimo terminai (pagal konkrečius duomenų naudojimo tikslus).

   • Asmens duomenų gavimo šaltinis: Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš duomenų subjektų, kai šie juos Mums pateikia administruojamose soc. tinklų paskyrose.

   • Papildoma informacija: Tam, kad galėtume tinkamai reprezentuoti Bendrovę, komunikuoti su duomenų subjektais bei didinti Mūsų prekės ženklo OKREDO žinomumą viešoje erdvėje, Bendrovė administruoja šias paskyras socialiniuose tiksluose:

   Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad socialiniuose tinkluose pateikti asmens duomenys tvarkomi bendrai su socialinio tinklo valdytoju (t. y., Facebook; LinkedIn platformoje), todėl norėdami plačiau susipažinti su asmens duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose siūlome susipažinti su socialinio tinklo valdytojo privatumo politikomis.

   8. Personalo atranka

   • Tvarkymo teisėtumo sąlyga (-os): Pretendentų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punkte pateikiama tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. pretendentas norėdamas įsidarbinti Bendrovėje ir šiuo tikslu pateikdamas savo asmens duomenis Mums, kartu duoda sutikimą svarstyti jo kandidatūrą ir įvertinti jo tinkamumą dirbti Bendrovėje bei su juo komunikuoti ir (ar) informuoti jį apie personalo atrankos eigą.

   • Tvarkomų asmens duomenų tipas: Bendrovė tvarko asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Bendrovėje ir pateikusių duomenis apie save (CV (gyvenimo aprašymą) ir (ar) motyvacinį laišką) duomenis:

    • Vardą, pavardę, gimimo datą, gimimo vietą, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, išsilavinimo laipsnis, programa, studijų metai, įstaiga, vieta, buvusių darboviečių pavadinimas, laikotarpis dirbant buvusiose darbovietėse, užimamos pareigos buvusiose darbovietėse, atsakomybės, funkcijos iš ankstesnių darboviečių, mokamos užsienio kalbos, jų lygis, informacija apie gebėjimą dirbti kompiuterinėmis programomis, informacija apie seminarus ar kitus kvalifikaciją keliančius pažymėjimus, mokymus (pavadinimas, data, įstaiga), informaciją apie tai, kokį darbą kandidatas pageidauja dirbti, pageidaujamą darbo vietą (miestą / poziciją), pageidaujamą atlyginimą, pomėgius, asmenines savybes ar kitus duomenis ir motyvus bei gyvenimo aprašyme pateiktą kitą (,,papildomą“) informaciją, kurios turinio Bendrovė įtakoti negali;

    • Taip pat kandidato motyvacinį laišką ar rekomendacijas ir joje pateikiamą informaciją apie kandidato atliekamas / atliktas darbines funkcijas, kompetencijas, asmenines savybes, kandidatą rekomenduojančio asmens kontaktinius duomenis (elektroninio pašto adresą, telefono numerį) ir (ar) personalo atranką vykdančio darbuotojo komentarus / kandidato įvertinimą.

   • Saugojimo terminas: Pretendentų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei 1 mėnesį, skaičiuojant nuo konkrečios darbo vietos atrankos pasibaigimo dienos (kai pretendentas kandidatuoja į konkrečią darbo vietą); ir (arba) 1 metus, skaičiuojant nuo duomenų gavimo dienos (kai pretendentas pateikia Bendrovei savo duomenis su tikslu kandidatuoti į ateityje vyksiančias atrankas.

   • Asmens duomenų gavimo šaltinis: Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš duomenų subjektų, kai šie nori įsidarbinti Bendrovėje bei siunčia savo duomenis. Atkreipiame dėmesį, jog pretendentų siunčiamuose laiškuose neturėtų būti privataus pobūdžio (t. y. asmenio gyvenimo) informacijos, todėl rekomenduojame patiems saugoti savo privatumą ir prieš siunčiant Mums savo gyvenimo aprašymus gerai apgalvoti kokius savo asmens duomenis galite pateikti.

   Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

   Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes nenaudosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

   Apie Jus surinktus duomenis, kiek tai būtina, mes galime atskleisti šioms trečiosioms šalims (duomenų tvarkytojams), t. y. paslaugų teikėjams (pvz., techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo); ir (ar) paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir OKREDO platformos prieglobos tikslais.

   Atkreipiame dėmesį, jog aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais, t. y. duomenys bus perduodami tik ta apimtimi kiek tai reikalinga konkrečios asmens duomenų tvarkymo sutarties vykdymui.

   Kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti?

   Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarkome turi teisę:

   • prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;;

   • prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;

   • prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;

   • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;

   • prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis;

   • teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal 6 str. 1 d. a) p.). Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;

   Bendrovė netaiko tik automatizuoto duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą, grindžiamų sprendimų priėmimo, dėl kurio Jums galėtų kilti teisinės pasekmės arba panašiu būdu galėtų daryti Jums didelį poveikį.

   Duomenų subjektas, savo teises gali įgyvendinti teikiant Bendrovei rašytinį prašymą asmeniškai (Bendrovės darbuotojui), paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: [email protected].; arba raštu: adresu V.Gerulaičio 10, Vilnius. 

   Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę vienu iš šių būdų:

   • pateikdamas prašymą Bendrovės darbuotojui, kartu pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

   • pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu pridėdamas galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

   • pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

   Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami, per pirmąjį mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį duomenų subjekto prašymą.

   Atsakymas bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.

   Turite papildomų klausimų?

   Dėl visų Jums aktualių klausimų susijusių su Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir (ar) šia Politika, maloniai prašome susisiekti su Mumis el. paštu: [email protected], arba paštu, adresu: V. Gerulaičio g. 10, Vilnius.

   Ankstesnė privatumo politikos versija

NEWS!International Sanctions - our highly valued partner Ondato will ensure a higher quality of service at a lower price (1 credit).|EUROPEAN BUSINESS MASTER season 2024 has already started. This award is the benchmark for a successful and long-lasting business.|A unique opportunity for you - if you have corporate debtors from the Baltic States and Poland, publish their debts on Okredo free of charge.
INTERESTING!This year, companies are reporting more actively, so far more than 117 000 companies have already submitted their financial statements for 2023.